C C C C A+ A A- X

Публични продажби (ДСИ)

Изп. дело № 30/2012г.

 

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

ПРИ РАЙОНЕН СЪД ГР. САНДАНСКИ

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        Подписаният Огнян Малчев, държавен съдебен изпълнител при РС гр. Сандански, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 13.08.2021г. до 13.09.2021г., до 17.00 часа съгласно чл. 488 от ГПК ще се проведе в сградата на Районен съд гр. Сандански публична продан на  следния недвижим имот, разположен в поземлен имот с идентификатор 65334.300.2767 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди седемстотин шестдесет и седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18–80/11.11.2009 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на поземления имот: гр. Сандански, п.к. 2800, “Свобода”, с площ на имота 4917 /четири хиляди деветстотин и седемнадесет/ кв. м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, с начин на трайно ползване – комплексно застрояване, номер по предходен план: квартал 120 /сто и двадесет/, парцел 1 /първи/, при съседи на поземления имот, съгласно скица на поземлен имот № 15-82243-24.02.2017 година и справка от КАИС на АГКК поземлени имоти с идентификатори: 65334.300.2768 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди седемстотин шестдесет и осем/, 65334.300.2774 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди седемстотин седемдесет и четири/, 65334.300.2846 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди осемстотин четиридесет и шест/, 65334.300.2847 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет  и четири, точка, триста, точка, две хиляди осемстотин четиридесет и седем/, 65334.300.3675 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди шестстотин седемдесет и пет/, 65334.300.3703 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди седемстотин и три/, 65334.300.3717 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, три хиляди седемстотин и седемнадесет/, а именно: 1/2 /една втора/ идеална част от сграда с идентификатор 65334.300.2767.8 /шестдесет и пет хиляди триста тридесет и четири, точка, триста, точка, две хиляди седемстотин шестдесет и седем, точка, осем/, находящ се в град Сандански, община Сандански, област Благоевград, по кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД–18–80/11.11.2009г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес на сградата: гр. Сандански, п.к. 2800, “Свобода”, с предназначение на сградата: хангар, депо, гараж, със застроена площ на гаража: 12 /дванадесет/ кв. м., с брой етажи: 1 /един/, съгласно скица на сграда № 15-175074-18.04.2017г. и справка от КАИС на АГКК, а по нотариален акт, вписан в Службата по вписванията - Сандански, с вх. рег. № 2395/10.08.2007г., представлява гараж № 1 /едно/ със застроена площ от 14.57 /четиринадесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м. и полезна площ от 12.00 /дванадесет / кв.м., при съседи на гаража: гараж № 2 /две/ и дворно място, построен в УПИ І /първи/ - комплексно жилищно строителство и магазини, кв. 120 /сто и двадесет/ по действащия подробен устройствен план на гр. Сандански, обл. Благоевград, при граници и съседи на имота: от четири страни улица, която ½ идеална част е собственост на длъжника Юлия Трендафилова Динева от гр. Сандански, а останалата ½ идеална част от гаража е в съсобственост на законните наследници на Костадин Василев Динев - Юлия Трендафилова Динева, Ивайло Костадинов Динев и Деница Костадинова  Богоева, всички от гр. Сандански,  изнесен на публична продан по реда на чл. 487 и следващите от ГПК за удовлетворяване  вземането на Дирекция за национален строителен надзор /ДНСК/, гр. София.                                                                                                                        

       Първоначалната цена на имота е в размер на 645.60 /шестотин четиридесет и пет лева и шестдесет стотинки/ равна на 80 на сто от стойността на имота, от която да започне наддаването съгласно разпоредбата на чл.492, ал. 1, във вр. с чл. 485, ал. 4 и чл. 494, ал. 2 от ГПК.                                                     

       Върху имота има наложена възбрана от държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Сандански, вписана в службата по вписвания гр. Сандански с  дв. вх. рег. № 2453 от 22.10.2013г..

       Имотът може да бъде преглеждан от всички желаещи всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа по местонахождението му в гр. Сандански, по време на публичната продан съгласно чл. 487, ал.4 от ГПК.

       Купувачите могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден до деня на публичната продан и да преглеждат книжата съгласно чл. 488, ал. 2 от ГПК.                                                                  

       Задатъкът за участие в публичната продан съгласно чл.489, ал.1 и ал.2 от ГПК е 10% от първоначалната цена на продавания имот, който задатък се внася предварително по сметката на Районен съд гр. Сандански - BIC  код: UNCR BGSF,  IBAN сметка: BG50 UNCR 9660 3331 030414 в банка “УниКредит Булбанк” АД клон гр. Сандански.                                                                    

       Всеки наддавач може да направи само едно наддавателно предложение и следва да посочи освен това предложената от него цена с цифри и думи и да подаде предложението заедно с квитанцията за внесен задатък в непрозрачен запечатан плик, върху който следва да бъде отбелязано пълното име, точния адрес, ЕГН на участващия в търга,  до 17.00 часа на последния ден на проданта – 13.09.2021г., в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър съгласно чл. 489, ал. 4 от ГПК.

      Обявяването на постъпилите наддавателни предложения съгласно чл. 492, ал. 1 от ГПК ще се извърши в 9.00 часа на 14.09.2021г. в сградата на Районен съд гр. Сандански в присъствието на явилите се наддавачи.

 

Гр. Сандански

19.07.2021г.                                                          ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация