C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Работно време

  • Приемен ден на Административен ръководител - председател в петък от 9.00 до 16.00 ч.

Рая Манолева

Председател

0746 34567 ; факс : 0746 / 30 900

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

1. планира, организира и ръководи съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност в съда;
3. осигурява организационна връзка между административния ръководител и съдиите с администрацията на съда;
4. организира разпределението на дейностите между отделните звена на администрацията на съда и изпълнението на задълженията на съдебните служители;
5. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика, финансите, автоматизацията, снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;
6. създава условия за нормална и ефективна работа на съдебните служители;
7. организира провеждането на конкурси за назначаване на съдебните служители и участва в комисиите по провеждането на конкурсите в случаите, предвидени в този правилник;
8. организира обучението на съдебните служители и повишаването на тяхната квалификация;
9. следи за спазването на трудовата дисциплина и уплътняване на работното време;
10. съгласува времето за ползване на отпуските от съдебните служители и тяхното персонално заместване от друг служител;
11. участва в комисията по атестиране и предлага промяна в ранговете и трудовото им възнаграждение;
12. предлага служителите за поощрение или за налагане на дисциплинарни наказания;
13. ръководи работата по изготвянето на проекта за бюджет на съда и го представя за одобрение на административния ръководител на съда;
14. ръководи и контролира снабдяването и оборудването на съда;
15. организира контрола по събирането на таксите от администрацията на съда;
16. планира и контролира дейността по изграждането, поддържането и ремонта на съдебната сграда и другите сгради, стопанисвани от съда;
17. изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител на съда.

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

ет.3 , стая 1

тел: 0746 / 34561, 0882 623 103

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ет.3, стая 5

тел. 0746 / 34594, 0877 505 016

Служба СИС

Образува и съхранява изпълнителните дела.

Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това може да стане срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото.

Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела - молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

ет.2 , стая 7

тел: 0746 / 34570

Деловодство

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.
При поискване се дава информация за движението на делата - дата и час на насрочено съдебно заседание, обявено ли е решението, подадени жалби, влязло ли е в сила решението.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата и материалите по тях за запознаване.
Гражданското деловодство издава съдебни удостоверения, изпълнителни листи в полза на страните, заверени и незаверени ксерокопия от документи, преписи от влезли в сила съдебни актове, след подаване на писмена молба.

Наказателното деловодство обработва наказателни дела, които според характера си биват общ характер, частен характер, административни и частни наказателни дела.
При поискване се дава информация за движението на делата - дата и час на насрочено съдебно заседание, дали е обявено решение, подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт.
На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях.
Издават се съдебни удостоверения, изпълнителни листи, преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи, след подаване на писмена молба.

В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които на са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране.

В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за отлагане пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството. Редът за копиране на документи от делата става със заявка в деловодството по номер и година на делото.

 

Деловодство

ет.2 , стая 5

тел: 0746 / 34560

Архив

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 ч. без прекъсване

В архива са съхраняват граждански и наказателни дела след влизане на решенията и присъдите в сила; описните книги на делата; нотариално заверени молби за отказ от наследство и книгите за вписване на същите. Срокът на съхранение на делата е регламентиран в Номенклатурата на делата на Районния съд. Според вида на делото, то се пази в архива, както следва:
- 5 години за ГД с иск; ЧГД; НОХД; НЧХД ;НАХД и НЧпрД;
- 10 години за ГД за делби; ГД бракоразводни;
- 25 години за ГД за издръжки и промяна на родителски права;
- с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство;
- 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда.

В архива се подават молби, отнасящи се до намиращите се там дела - молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи, както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата, молби за отказ от наследство и за преписи от тях, молби за теглене на детски влог.

Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Архив

ет.2 , стая 1

тел: 0746 / 34568

Бюро "Съдимост"

Работно време

  • от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване

Бюрото за съдимост при Районен съд - гр. Сандански събира и съхранява данни за съдимост на лицата, родени в съдебният район, които са:

Осъдени от български съдилища;

Освободени от наказателна отговорност от български съдилища и са им наложени административни наказания по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК);

Български граждани, осъдени от чуждестранни съдилища с влязъл в сила съдебен акт по наказателни дела, приет за изпълнение по реда на чл. 453 - 470 от Наказателнопроце ­ суалния кодекс (НПК).

Бюрото за съдимост в Районен съд - гр. Сандански поддържа и съхранява картотека на бюлетините за съдимост и на бюлетините за наложени административни наказания по чл. 78а НК, азбучни указатели и входящ регистър на хартиен носител и в електронен архив;

Бюро съдимост при Районен съд - гр. Сандански издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост;

Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление, подадено в бюрото за съдимост;

Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ/низходящ съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници;

Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ/ низходящ, съпруг, брат, сестра, този, който иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното си име, адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно, а когато е за други лица - изрично нотариално заверено пълномощно;

Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска свидетелството за съдимост, са променени след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на други основания, в заявлението се посочват и имената по рождение;

При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта, препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ данни за родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост.

Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването, но не по-късно от 3 роботни дни.

БЮРО "СЪДИМОСТ"

ет.1

тел: 0746 / 34574

Служба по вписванията

Служба по вписванията

ет.2 , стая 9

тел: 0746 / 30234

Регистратура

Регистратура

партер

тел: 0746 / 34590, факс: 0746 / 30900, 0888 897776

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация